Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Ο δικτυακός τόπος «www.eshop.morfeas.com.gr» παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΤΑΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ», που εδρεύει στη ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 117
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 564 29, Α.Φ.Μ. 035239186, ΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, τηλέφωνο επικοινωνίας 231 064 0341, ηλεκτρονική διεύθυνση info@morfeas.com.gr εφεξής «η εταιρεία»), σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και/ή συμπληρώσεις αυτών.

1. Αποδοχή Όρων

Η χρήση από εσάς της ιστοσελίδας μας θεωρείται ως αυτόματη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της.

2. Χρήση

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί χωρίς να κληθεί ή να χρειαστεί να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Η εταιρεία παρέχει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως του παρόντος δικτυακού τόπου για σκοπούς προσωπικούς και μη εμπορικούς.

Η χρήση του δικτυακού τόπου μπορεί να γίνεται μόνον για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης σε κάθε χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης.

3. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ο χρήστης αναγνωρίζει το αποκλειστικό δικαίωμα της εταιρείας ή των τρίτων που έχουν νόμιμα παραχωρήσει άδειες χρήσεως προς την τελευταία, σε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας περιέχεται στο παρόντα δικτυακό τόπο.

4. Εγγύηση

Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με οποιαδήποτε λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας ή της καταλληλόλητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς κανένα περιορισμό. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρουσιάζονται μέσω του δικτυακού τόπου παρέχονται «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ».
Περαιτέρω, παρότι η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα καθώς και ότι δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

5. Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατό ακριβή, πλην τυπογραφικών λαθών ή εκ παραδρομής προερχομένων, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτά.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για αποζημίωση του χρήστη για διαφυγόντα κέρδη ή για ζημίες από οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον χρήστη και προέρχεται από καθυστέρηση λήψης, μη λήψη ή  απώλεια δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας www.eshop.morfeas.com.gr.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνδέσμους (links) που παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα της.

6. Απόρρητο & Ασφάλεια Συναλλαγών

Οι τυχόν πληροφορίες που αποκτούμε μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου από εσάς υπόκεινται στην Πολιτική μας περί Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και Ασφάλειας των συναλλαγών.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Λοιποί Όροι

7.1. Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.

7.2. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ή η εφαρμογή του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες κηρυχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι, καθώς και ο ως άνω όρος όπως αυτός εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ σε κάθε περίπτωση.

7.3. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος, αναλαμβάνει δε να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

8. Πληροφορίες – Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου ή σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@morfeas.com.gr τηλεφωνικά στο 231 064 0341 καθώς και σε οποιοδήποτε από τα καταστήματά μας.